De eerste stap op weg naar een nieuwe organisatie

Efficiëntie
De FOD Financiën organiseerde in 2013 de eerste fase van een grootschalige modernisering. Coperfin 2.0 moet de structuren van onze organisatie logischer, eenvoudiger en efficiënter maken en dat zowel voor medewerkers als voor burgers en ondernemingen. De modernisering gebeurt zonder één enkel ontslag en met aandacht voor de continuïteit van de dienstverlening.

Waarom moderniseert de FOD Financiën?

De modernisering heeft als doel onze structuren te vereenvoudigen. Een voorbeeld daarvan is de AAFisc. Binnen deze administratie zijn er diensten die directe belastingen behandelen en diensten die btw behandelen. Een zelfstandige moet voor vragen over zijn aangifte dus bij twee verschillende diensten aankloppen: een dienst voor zijn aangifte als particulier en een andere dienst voor zijn aangifte als ondernemer. Als de expertise van beide diensten nodig is, verloopt de informatie-uitwisseling dan ook moeilijk.

Na de modernisering zal de AAFisc haar structuur enten op drie administraties: Particulieren (P), Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) en Grote Ondernemingen (GO). Onze zelfstandige zal vanaf dan binnen de administratie KMO in een multifunctionele dienst terechtkunnen voor zijn volledige aangifte.

Deze oefening wordt voor de hele FOD gemaakt. Enkele van de vragen waarop de modernisering een antwoord wil bieden zijn:

  • Hoe kan de dienstverlening verbeteren in tijden van dalende middelen op personeels- en budgettair vlak?
  • Hoe kan de efficiëntie vergroten?
  • Hoe kan de kennis beter verspreid worden in de organisatie?

De eerste fase van de verandering

De modernisering gebeurt in een aantal fasen. In 2013 vond de eerste fase plaats waarbij 20.832 statutaire personeelsleden moesten kiezen in welke algemene administratie, stafdienst of Dienst van de Voorzitter ze in de toekomst willen werken.

Uiteraard was dit geen volledig vrije keuze. De continuïteit van de dienstverlening en het kennisniveau moeten gegarandeerd blijven. De keuzemogelijkheden waren bepaald op basis van de ervaring.

Daarnaast was het ook zo dat geen enkele algemene administratie, stafdienst of Dienst van de Voorzitter personeel mocht verliezen. De aantallen per entiteit voor de keuze moesten overeenstemmen met de aantallen na de keuze. Daarom ook mochten ze in de vorm van een ranglijst meerdere keuzes maken en kreeg niet elk personeelslid zijn gevraagde keuze.

Na de keuze van de statutaire personeelsleden volgde de integratie van de  2.056 contractuele medewerkers. Die werden allemaal in hun entiteit van oorsprong geïntegreerd.

De volgende fases

De eerste fase was grotendeels een papieren operatie. Na deze keuzeronde weet elk personeelslid in welke dienst zijn toekomst ligt. De uitvoering daarvan volgt in 2014 en 2015. Op dat moment organiseren we een tweede keuzeronde waarbij de personeelsleden aanduiden in welke standplaats (de plaats waar ze werken) ze bij voorkeur aan de slag willen gaan. In sommige diensten kiezen ze daarbij ook voor een bepaalde materie naargelang de specialiteit van de administratie.

En pas daarna begint de eigenlijke uitvoering. Die zal gebeuren op het ritme van de dienst dat toelaat de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Concreet zal de FOD Financiën een grondige kennisoverdracht organiseren en erover waken dat personeelsleden die een andere functie opnemen eerst een degelijke opleiding krijgen.

language: 
fr
language: 
fr